Samfällighet

Ängsholmens Samfällighet (vägföreningen) ansvarar för drift och undehåll av vägnätet för hela Ängsholmen.

Verksamhetens ändamål:

Ängsholmens Samfällighet är en genom laga förrättning 2000-08-28 bildad samfällighet
som inom angivet verksamhetsområde skall svara för drift och underhåll av vägnätet.
Föreningen uppbär statliga och kommunala driftbidrag. Utöver dessa utdebiteras medel från medlemmarna vilket beslutas av årsstämma. Dessa kostnader fördelas mellan fastighetsägarna på följande sätt, åretruntboende betalar 100 % och fritidsboende 70% av beslutad avgift från årsstämman. Ägaren av fastigheten per den 31/7 är betalningsansvarig.

I syfte att förbilliga vägdriften har beslutats att varje fastighetsägare svarar för tillsyn av
vägområdet mot sin tomt, omfattande rensning av vägtrumma, buskröjning, slåtter,
skräpplockning m.m.

På förekommen anledning vill vi påpeka att anordningar inom vägområde tex. arbete med vattenledningar etc., alltid skall anmälas till samfälligheten innan arbetena påbörjas. Så även för tunga transporter, vid ovanstående kan det komma att bli krav på återställning av väg vid skador.

För vägens funktion är det viktigt att vattenavrinning i diken fungerar. Fastighetsägare som äventyrar detta genom att igenfylla diken kommer att få bekosta återställandet.

Tänk på trafiksäkerheten,                                                                                       respektera 30 km/tim på Ängsholmen!